Privacybeleid

Privacybeleid
Home
Privacybeleid
OVERZICHT

Het waarborgen van de bescherming van uw persoonlijke gegevens is een belangrijke zorg voor YoungYarn. Wij verwerken uw gegevens (kortweg ‘gegevens’) uitsluitend op basis van wettelijke bepalingen. Dit privacybeleid is bedoeld om u uitgebreid te informeren over de verwerking van uw gegevens binnen ons bedrijf en de gegevensbeschermingsaanspraken en -rechten waarop u recht heeft volgens Art. 13 van de Europese Verordening Gegevensbescherming (EU AVG).

Het waarborgen van uw privacy bij de verwerking van persoonsgegevens is voor ons van cruciaal belang. Onze webservers slaan standaard het IP-adres op van uw internetprovider, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum en duur van uw bezoek wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie is essentieel voor de technische overdracht van de webpagina's en de veilige werking van de server. Een gepersonaliseerde evaluatie van deze gegevens vindt niet plaats.

Als u ons gegevens stuurt via een contactformulier, worden deze gegevens tijdens de gegevensback-up op onze servers opgeslagen. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en er vindt geen overdracht aan derden plaats.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN MET WIE KUNT U CONTACT OPNEMEN?

Verantwoordelijk persoon:

YoungYarn
Wouwermanstraat 6-3
1071LX Amsterdam
Nederland
Tel: +31 6 81 11 11 92
E-mail: hallo@youngyarn.com

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT EN UIT WELKE BRONNEN ZIJN DEZE GEGEVENS OORSPRONG?
De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten:

Uw stam-/contactgegevens: voor klanten betreft dit onder meer voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum).

Voor sollicitanten en medewerkers: voor- en achternaam, adres, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer), geboortedatum, gegevens uit CV en referenties, bankgegevens, foto-opnames.

Voor zakelijke partners: aanduiding van wettelijke vertegenwoordigers, bedrijfsnaam, handelsregistratienummer, BTW-nummer, ondernemingsnummer, adres, contactgegevens van de contactpersoon (e-mailadres, telefoonnummer), bankgegevens.

Voor bedrijfsbezoekers: naam en handtekening.

Voor journalisten: voor- en achternaam, e-mailadres.

Daarnaast verwerken wij de volgende overige persoonsgegevens:

Informatie over de aard en inhoud van contractgegevens, ordergegevens, verkoop- en documentgegevens, klant- en leveranciersgeschiedenis en adviesdocumenten,

Advertentie- en verkoopgegevens,

Informatie over uw elektronische omgang met ons (bijv. IP-adres, inloggegevens),

Overige gegevens die wij van u hebben ontvangen tijdens onze zakelijke relatie (bijvoorbeeld tijdens klantgesprekken),

Gegevens die wij zelf genereren uit stam-/contactgegevens en andere gegevens, zoals klantvraag- en klantpotentieelanalyses,

Documentatie van uw toestemmingsverklaring voor het ontvangen van bijvoorbeeld nieuwsbrieven,

Fotoshoots in het kader van evenementen.

VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP WELKE RECHTSGROND WORDEN DE GEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO) en de Federal Data Protection Act 2018, zoals gewijzigd, voor de volgende doeleinden:

Voor de vervulling van (pre-)contractuele verplichtingen (Art 6 lid 1lit.b DS-GVO): De verwerking van uw gegevens vindt plaats voor online contractverwerking, vooral tijdens het initiëren en uitvoeren van contracten met u.

Voor het nakomen van wettelijke verplichtingen (Art 6 lid 1 lit.c DS-GVO): De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld uit het Wetboek van Koophandel of het Fiscaal Wetboek.

Voor de bescherming van legitieme belangen (Art. 6 lid 1 lit.f DS-GVO): Op basis van een belangenafweging kan gegevensverwerking plaatsvinden buiten de daadwerkelijke uitvoering van het contract om de legitieme belangen van ons of die van derden te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn reclame of marketing (zie nr. 4), maatregelen voor bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van diensten en producten, het onderhouden van een klantenbestand om de klantenservice te verbeteren, in het kader van wetshandhaving, het verzenden van niet-promotionele informatie en persberichten.

Met uw toestemming (Art 6 para 1lit.a DSGVO): Als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, bijvoorbeeld om u onze nieuwsbrief te sturen, foto's te publiceren, enz.

VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor reclamedoeleinden, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Het bezwaar kan vormvrij worden ingediend en dient bij voorkeur te worden gericht aan:

YoungYarn
Wouwermanstraat 6-3
1071LX Amsterdam
Nederland
Tel: +31 6 81 11 11 92
E-mail: hallo@youngyarn.com

WIE ONTVANGT UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden ontvangen door die interne afdelingen of organisatie-eenheden die van hen eisen dat ze aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen voldoen of onze legitieme belangen behartigen.

Uw gegevens worden in onze opdracht ook verwerkt door onze servicepartners (bijvoorbeeld postdiensten, logistieke bedrijven, banken, IT-dienstverleners).

Bovendien zijn wij in individuele gevallen verplicht om op verzoek informatie te verstrekken aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan wetshandhavingsinstanties of belastingautoriteiten.

Gegevensoverdracht naar derde landen (buiten de Europese Unie, respectievelijk de Europese Economische Ruimte) vindt plaats, voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de contractuele verplichting, vereist door de wet, of u ons uw toestemming hebt gegeven.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Wij verwerken uw gegevens tot het einde van de zakelijke relatie of het verstrijken van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen (bijvoorbeeld uit het Wetboek van Koophandel, het Fiscaal Wetboek of de Arbeidstijdenwet); daarnaast, zolang dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

WELKE RECHTEN HEBT U?

Recht op informatie: U kunt informatie opvragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt.

Correctierecht: Als wij uw gegevens onjuist of onvolledig hebben opgeslagen, kunt u verzoeken om correctie of aanvulling.

Recht op verwijdering: U kunt de verwijdering van uw gegevens eisen als wij deze onrechtmatig verwerken of als de verwerking uw legitieme beschermingsbelangen onevenredig schaadt. Houd er rekening mee dat er redenen kunnen zijn die onmiddellijke verwijdering in de weg staan, bijvoorbeeld in het geval van wettelijk geregelde bewaarvereisten.

Ondanks uw recht op verwijdering kunnen wij uw gegevens direct volledig anonimiseren waardoor herstel niet mogelijk is.

Beperking van het recht op verwerking: U kunt de beperking van de verwerking van uw gegevens eisen als u de juistheid van de gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de gegevens te verifiëren, de verwerking van de gegevens onrechtmatig is, maar u de verwijdering ervan afwijst en in plaats daarvan een beperking van het gegevensgebruik eisen, hebben wij de gegevens niet meer nodig voor het beoogde doel, maar heeft u deze gegevens nog steeds nodig voor het geldend maken of verdedigen van juridische claims, of heeft u bezwaar gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U kunt verzoeken dat wij de gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat verstrekken en dat u deze gegevens zonder hinder van ons aan een andere verantwoordelijke kunt overdragen, op voorwaarde dat wij deze gegevens verwerken gegevens gebaseerd op een door u gegeven en herroepbare overeenkomst of ter uitvoering van een contract tussen ons, en deze verwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Recht van bezwaar: Indien wij uw gegevens verwerken vanuit een gerechtvaardigd belang, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking; dit zou ook gelden voor profilering op basis van deze bepalingen. We zullen uw gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we overtuigende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. U kunt te allen tijde zonder opgaaf van redenen bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden.

Klachtrecht: Als u van mening bent dat wij bij de verwerking van uw gegevens de Nederlandse of Europese wetgeving inzake gegevensbescherming overtreden, verzoeken wij u contact met ons op te nemen om eventuele vragen op te helderen. Uiteraard heeft u ook het recht om contact op te nemen met de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het betreffende staatsbureau voor toezicht op gegevensbescherming.

Als u een van de bovengenoemde rechten tegen ons wilt doen gelden, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Bij twijfel kunnen wij om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen.

BENT U VERPLICHT GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor het afsluiten of uitvoeren van uw bestelling bij ons. Als u deze gegevens niet aan ons verstrekt, zullen wij doorgaans het sluiten van de overeenkomst moeten weigeren of kunnen wij een bestaande bestelling niet meer uitvoeren en dientengevolge deze moeten beëindigen. U bent echter niet verplicht om uw toestemming te geven voor de verwerking van gegevens die niet relevant of wettelijk vereist zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

AUTOMATISCHE VERZAMELING VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij uw bezoek aan onze website verzamelen wij om administratieve en technische redenen specifieke informatie, waaronder: het type en de versie van de gebruikte browser, de datum en tijd van toegang en het IP-adres.

Deze informatie wordt geanonimiseerd en uitsluitend gebruikt voor statistische analyse of om onze onlinediensten en internetaanwezigheid te verbeteren.

Dergelijke geanonimiseerde informatie wordt bewaard op beveiligde systemen, los van persoonlijke gegevens, en is niet aan een individu gekoppeld. Uw persoonlijke gegevens blijven dus te allen tijde beschermd.

KOEKJES

Terwijl u door onze website navigeert, kunnen wij informatie in de vorm van cookies op uw computer opslaan. Cookies zijn kleine bestanden die van een internetserver naar uw browser worden overgebracht en op de harde schijf ervan worden opgeslagen. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is Art. 6 lid. 1 lit f DSGVO. Alleen het internetprotocoladres wordt bewaard; er zijn geen andere persoonlijke gegevens bij betrokken. Deze informatie die in de cookies is opgeslagen, helpt ons u automatisch te identificeren bij uw volgende bezoeken aan onze website, waardoor uw ervaring wordt vergemakkelijkt.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid om op onze website te surfen zonder cookies in te schakelen. Als u er de voorkeur aan geeft dat uw computer bij toekomstige bezoeken niet wordt geïdentificeerd, kunt u het gebruik van cookies weigeren door uw browserinstellingen te wijzigen in "Cookies weigeren". De procedure hiervoor vindt u in de handleiding van uw browser. Niettemin kan het weigeren van cookies de functionaliteit van bepaalde delen van onze website beperken.

GOOGLE TAG-BEHEER

Onze website maakt gebruik van Google Tag Manager. Deze tool verzamelt geen persoonlijke informatie, maar vergemakkelijkt de activering van andere tags die mogelijk gegevens verzamelen. Google Tag Manager heeft geen toegang tot deze informatie. Als er op domein- of cookieniveau een deactivering is gestart, blijft deze van toepassing op alle trackingtags die met Google Tag Manager worden ingezet. Het privacybeleid van Google voor deze tool kunt u hier vinden: https://www.google.com/tagmanager/use-policy.html

GOOGLE-ANALYSE

Onze website bevat functies van de webanalysedienst Google Analytics, aangeboden door Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Google Analytics helpt de websitebeheerder bij het evalueren van het gedrag van websitebezoekers. De beheerder verzamelt verschillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en de herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden geconsolideerd onder een gebruikers-ID en gekoppeld aan het eindapparaat van de gebruiker.

Bovendien registreert Google Analytics activiteiten zoals muisbewegingen, scrollen en klikken. Google Analytics maakt ook gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevens te vergroten en integreert machine learning-technologieën in de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de gebruiker herkennen om gebruikersgedrag te analyseren (bijvoorbeeld cookies of apparaatvingerafdrukken). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt doorgaans overgebracht naar en opgeslagen op een server van Google in de VS. Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming volgens Art. 6 lid. 1 verlicht. a DSGVO en § 25 par. 1 TTDSG. De toestemming is op ieder moment herroepbaar.

De overdracht van gegevens naar de VS valt onder de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Meer details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u informatie wilt over de persoonsgegevens die YoungYarn over u bewaart of als u deze wilt corrigeren of verwijderen. Bovendien beschikt u over het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (Art. 18 AVG), een recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking (Art. 21 AVG) en het recht op gegevensportabiliteit (Art. 20 AVG). Neem in deze gevallen rechtstreeks contact met ons op.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

YoungYarn behoudt zich het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen indien dit noodzakelijk wordt geacht vanwege de komst van nieuwe technologieën. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat u de meest recente versie raadpleegt. Mochten er belangrijke wijzigingen worden aangebracht in dit privacybeleid, dan zullen wij dit op onze website communiceren.